آثار مثبت و منفی گردشگری بر اقتصاد کشورها

صنعت گردشگری یر اقتصاد کشورها بر اساس خصوصیات و زیرساخت های تاثیرات متفاوتی به جا می گذارد.

***جنبه‌ های مثبت‌

صنعت گردشگری و رونق این صنعت در یک کشور باعث ایجاد شغل، کمک به جامعه محلی با پول خارجی، توسعه زیرساخت ها و ترویج آگاهی فرهنگی می شود .

از طرفی از جاذبه های طبیعی و تولیدات کشورها نیز حمایت می شود که این امر به نوبه خود بسیار حائز اهمیت است .

تولید ارز، کارآفرینی، توسعه یک منطقه، زیرساخت های جدید برای استفاده های غیر توریستی و ایجاد فرصت های جدید شغلی از دیگر مزایای صنعت گردشگری در کشورهای مختلف است .

***جنبه های منفی‌

با توریست پذیر شدن یک منطقه مسافران فراوانی به یکباره وارد آن منطقه می شوند و آسیب های زیست محیطی مختلفی برای منطقه به بار خواهند آورد.

ساخت هتل در مقاصد توریستی و آسیب زدن به فرهنگ و سنت های جوامع محلی از دیگر مضراتی است که ممکن است در پی این صنعت بیاید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید