"اکو" در کیش نشست سرمایه‌گذاری برگزار می‌ کند در جهت توسعه صنعت گردشگری