قبرستان باستانی کشف شده، حقایق ناگفته جاده ابریشم را برملا کرد