کالج توبینگن آلمان و به جا مانده فرهنگی کرمان همیاری میکنند

کالج توبینگن آلمان و به جا مانده فرهنگی کرمان همیاری میکنند
دانشگاه توبینگن آلمان و به جا مانده فرهنگی کرمان همیاریمی‌نمایند

برگزاری ششمین فصل باستانشناسی آلمان و کرمان

مدیرکل به جا مانده فرهنگی , توریسم و صنعت های دستی این استان بیان کرد : ششمی فصل پژوهش‌های مشترک باستانشناسی کالج توبینگن آلمان و پژوهشگاه به جا مانده فرهنگی و توریسم در جنوب استان کرمان آغازمی شود .

شروع و پایان این فعالیت

فریدون فعالی ادامه داد : این پژوهش های باستان شناسی از اولِ اسفندماه امسال در جنوب کرمان شروع می شود و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.

شناسایی استقرارهای انسانی از دوران نوسنگی تا ادوار متاخر انسانی

او اظهار کرد : طی پنج فصل پژوهش باستانشناسی که در قالب بررسی های می‌دانی جامع و فراگیر در شهرستانهای جیرفت , عنبرآباد , فاریاب و کهنوج صورت گرفت حاصل ارزشمندی از استقرارهای انسانی از دوران نوسنگی تا ادوار متاخر انسانی در پهنه شهرستانهای یاد شده مورد شناسایی قرار گرفت .

پرداختن به پروژه های این استان در برهه زمانی ۲ ماه

مدیرکل به جا مانده فرهنگی , توریسم و صنعت های دستی استان کرمان تاکید کرد : ششمی فصل پژوهش های مشترک باستانشناسی پژوهشگاه ارثیه فرهنگی و دانش کده توبینگان آلمان با حضور هیاتی متشکل از باستانشناسان و دانشجو هازمان دکتری دانش کده های کشور ایران و آلمان و علم هافی مابین حرفه ای اجرا می شود که به برهه زمانی ۲ ماه به پژوهش های خویش در جنوب استان کرمان خواهند پرداخت .

۶۰ تپه در جنوب استان کرمان به تازگی کشف شد

۶۰ تپه و محوطه باستانی در جنوب کرمان کشف و شناسایی شده‌است که یافته های ارزشمندی درباره با عصر های تاریخی مختلفدر اختیار باستان شناسان قرار داده است .

محوطه های باستانی کشف شده در جنوب این استان

محوطه باستانی کنار کفش تابستانی , شهر تاریخی دقیانوس , آرامستان محطوط آباد و شهر دیر باز جیرفت از جمله محوطه های باستانی جستجو شده در جنوب این استان به حساب آورده می شود .

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید