فروردین ۲۴, ۱۳۹۹

تبلیغ و اجرای تور مسافرتی تخلف است

تخلف در صورت اجرای تور مسافرتی معاون گردشگری تاکید کرد: تبلیغ و اجرای هر نوع تور مسافرتی در وضیعتی که ویروس کرونا هنوز شیوع دارد، تخلف […]