فروردین ۳, ۱۳۹۹
کرونا امید رونق گردشگری جهانی را بر باد داد

کرونا امید رونق اقتصادی جهانی را بر باد داد

از بین رفتن امید رونق اقتصای در اثر اقتصادی در پی گسترش ویروس کرونا بدترین عملکرد اقتصاد جهانی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹ رقم خورد.به […]